Informacja RODO

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest RF Scientific Bartłomiej Radzik z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 15A lok.83 (dalej: RF Scientific). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się pod adresem email info[at]rfscientific[dot]eu lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
• rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
• w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
• bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności) - celem zwrotu nienależnych świadczeń;
• pośrednikom płatności (w razie wyboru przez Klienta takiej formy płatności) – celem realizacji płatności;
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
• podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:
• Dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
• W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
• Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; Dane dla celów marketingowych:
◦ w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
◦ w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu RF Scientific – do czasu wniesienia sprzeciwu;
• Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.